skip to Main Content

Mobbepolitik

Skolen accepterer ikke mobning

Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et trygt socialt miljø som basis for al sund læring.

Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både mobning og andre former for krænkelser.

Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger finder sted, vil vi naturligvis kontakte alle implicerede parter samt skolens AKT-pædagog.

Hvad gør vi helt konkret?

Når en konflikt er konstateret, og de involverede parter er informeret, kan et videre forløb f.eks. se således ud:

  • Klasselærer, forældrekreds og AKT-pædagog mødes.
  • AKT-pædagogen deltager som observatør i klassens undervisning gennem en uge.
  • Der laves en handleplan lærere og AKT-pædagog imellem.
  • Der afholdes et forældremøde, hvori der redegøres for sagens videre forløb.
  • AKT-pædagogen begynder sit arbejde med klassen. Dette består af samarbejdslege, samtaler, gruppearbejde, forumteater o.l.
  • AKT-pædagogen kan endvidere gå med i frikvartererne, hvis det skønnes formålstjenligt.
  • Sideløbende finder samtaler sted mellem de direkte involverede parter og AKT-pædagogen. I disse samtaler er sociale historier et centralt arbejdsredskab til at få det enkelte barn til at blive sig sin rolle bevidst.
  • Forældrekredsen bliver løbende informeret om de tiltag og udviklinger, der sker i sagen.
  • AKT-pædagogen slipper først klassen, når problemet er løst.
Back To Top