skip to Main Content

Fraværspolitik

Kontrol af undervisningspligt

I henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har Helsingør Kommune pligt til at kontrollere, om alle børn, som er bosiddende i kommunen, og som er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, modtager undervisning.

Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli, efter at barnet har modtaget undervisning i 10 år, dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år.

For at børn og unge kan sikre opfyldelsen af ovennævnte forpligtigelse, skal alle undervisningspligtige børn i Helsingør kommune være registreret i Børn og Unges elevadministrationssystem, KMD-Elev.

Fravær fra undervisningen

Der skal dagligt føres kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen.

Hvis en elev er fraværende fra undervisningen, skal der i fraværsprotokollen angives følgende om grunden til fraværet:

  • Fravær på grund af elevens sygdom eller lignende
  • Fravær med klasselærerens og/eller skolelederens tilladelse
  • Ulovligt fravær, hvis en elev har:
    Mere end 7 dages fravær over en periode på 20 skoledage eller
    Mere end 15 dages fravær over en periode på 60 skoledage.

I tilfælde af ulovligt fravær skal der aktivt tages stilling til, om fraværet anses for at være bekymrende. Hvis dette er tilfældet, skal der udarbejdes en handleplan for håndteringen af elevens fravær. Der skal naturligvis også udarbejdes en handleplan, hvis et fravær anses for bekymrende, selvom antallet af fraværsdage er mindre end ovenfor nævnt.

Når dit barn er sygt

I børnehaveklassen: ring på barnets første sygedag mellem 7.30 og 8.30.
I øvrige klasser gives klasselæreren besked over intra.

Indberetning om udlandsophold

Bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen indeholder desuden en bestemmelse om, at hvis skolen får oplysning om, at en elev opholder sig eller kan formodes at opholde sig i udlandet, så skal dette indberettes særskilt til kommunen.

Back To Top