skip to Main Content

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige omgivelser på Kvistgårds gamle hovedgård.

Vores pædagogiske arbejde er inspireret af Steiner-pædagogikken, som den er beskrevet af Rudolf Steiner (1861-1925).

Steiner-pædagogikken bygger på Rudolf Steiners forståelse af barnets fysiske, sjælelige og åndelige udvikling og er en del af hans antroposofi. På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård ser vi Steiner-pædagogikken som en pædagogisk metode, og eleverne undervises ikke i antroposofi.

Vores skole tilbyder en grundskole- og ungdomsuddannelse, som med respekt for børns forskellige iboende evner har til hensigt at støtte og styrke den enkeltes personlige, sociale og faglige modning på en sådan måde, at vores elever efter endt ungdomsuddannelse kan indgå i et demokratisk samfundsliv og frit og selvstændigt vælge deres egen livsvej. Skoledagen består gennem hele skoleforløbet af både håndværksfag, bevægelsesfag, boglige fag og musikfag, og klasserne er udelte fra børnehaveklasse til 12. klasse.
Vores grundskoleuddannelse lever op til de faglige krav, der er formuleret i Undervisningsministeriets Fælles Mål, og vores ungdomsuddannelse er en statsligt anerkendt Hf-uddannelse.

VÆRDIGRUNDLAG

Vores værdigrundlag udtrykker en intention og en bestræbelse for skolen. Det er idealer, som vi ønsker at leve op til, vel vidende at der sommetider kan være afstand mellem ideal og virkelighed.

TRIVSEL OG KOMMUNIKATION

For os er det værdifuldt, at alle – både elever, forældre og ansatte – kan føle sig trygge og trives i skolefællesskabet.
Vi ønsker en skole, som er kendetegnet ved tillid, gode relationer, menneskelig respekt og plads til forskellighed. Derfor møder vi hinanden med venlighed, taler respektfuldt sammen og undgår aggressiv adfærd.
For os er det værdifuldt med en åben og respektfuld kommunikation.
Derfor siger vi ikke noget om andre, som vi ikke kunne have sagt til dem ansigt til ansigt.

Vi benytter vores intranet til meddelelser og planlægning, mens uoverensstemmelser og holdningstilkendegivelser drøftes mundtligt.

UNDERVISNING TIL HOVED, HJERTE OG HÅND

Vi betragter alle fag som ligeværdige, og vi bestræber os på at inspirere og motivere eleverne i alle skolens fag.

Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er en eksamens- og karakterfri skole. Vi giver skriftlige vidnesbyrd, der foruden faglighed vægter elevens engagement, arbejdsindsats og udvikling i faget og samtidig anviser, hvad eleven kan gøre for at styrke sin læring.

Undervisningsplanen er tilpasset barnets aldersmæssige udvikling. Vi tilstræber en aldersrelateret undervisning, hvor stofområderne introduceres, når vi mener, børnene har størst anlæg for det. I de mindre klasser møder vi barnet med en legende tilgang til læring, med nærhed til naturen og årstiderne, og gradvist lader vi stoffet appellere mere og mere til tænkningen.

På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård arbejder vi både tankemæssigt, kunstnerisk og håndværksmæssigt.

Disse tre områder i livet forsøges integreret i undervisningen, hvorved eleverne får mulighed for at udvikle sig inden for det område, hvor de har deres styrke. Samtidig får de styrket deres selvtillid til at give sig i kast med det, de oplever som svært.

LÆRINGSMILJØ

For os er det værdifuldt, at vores elever har en skoledag præget af nærvær og menneskelig kontakt. Derfor er skoledagen fri for mobiltelefoner og personlige computere. I de ældre klasser inddrages IT i relevante undervisnings-sammenhænge.

For os er det værdifuldt, at eleverne i deres fritid ikke bruger for meget tid foran skærmen.

For os er det værdifuldt, at vores elever har et skoleliv uden røg og alkohol. Derfor har vi på skolen ”røgfri skoletid”, som betyder, at hverken elever eller ansatte ryger på eller uden for skolens matrikel inden for skoletiden. Skoleaktiviteter og klasserejser er uden alkohol for både elever og ansatte.
Vi er bevidste om, at omgivelserne har indflydelse på elevernes trivsel, og vi forsøger at bringe denne bevidsthed ind i skolen – både i vores undervisningsrum og de materialer, vi arbejder med.
Med afsæt i elevernes trivsel og sundhed er det en del af vores Steiner-pædagogiske praksis at inddrage helseeurytmi, PPU (pædagogisk-praktisk undervisning), skolepsykolog og læsevejleder.

FORVENTNINGER TIL SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG FORÆLDRE

Af hensyn til barnet, forældrene og skolen er det vigtigt, at man som forælder inden barnets indmeldelse har gjort sig klart, hvad det indebærer at sætte sit barn på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, og hvordan dette valg adskiller sig fra fx at sætte sit barn i folkeskolen.

Vi forventer:

  • at forældrene har sat sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag (først punktum i sidste linje i punktopstillingen)
  • at nye forældre deltager i skolens forældreseminar
  • at alle forældre tager ansvar for klassefællesskabet i barnets klasse og forbereder deres barn til at indgå i dette fællesskab
  • at forældrene sørger for, at deres barn møder skoleparat hver dag
  • at forældrene bakker op om og prioriterer skolens arrangementer
  • at forældrene sørger for, at deres barn i fritiden ikke bruger meget tid ved skærmen
  • at forældrene har en grundlæggende tillid til den måde, vi forvalter vores lærergerning på, både fagligt og socialt i klassen og i mødet med den enkelte elev
  • at forældrene følger skolens kommunikationsveje i spørgsmål vedrørende klassens eller det enkelte barns trivsel og faglige indlæring.

Hent Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet som pdf her:

Værdigrundlag_RSSK_April 2023


Back To Top